Profesionálne služby

Tvorba inovatívnych a inteligentných riešení

Neustála snaha a potreba efektívnejšieho využívania energie kladie na energetické spoločnosti dôraz na hľadanie nových, inovatívnych a inteligentných. Príkladom inteligentného riešenia je možnosť outsourcingu obchodno-dispečerských procedúr spojených s prepravou, distribúciou, skladovaním plynu, resp. doplnkových služieb s tým súvisiacich, ako aj v oblasti prenosu a distribúcie elektriny.

Outsourcingom klient získava:

  • 24/7 servis
  • odborný a spoľahlivý výkon obchodno-dispečerských činností
  • ekonomicky efektívnejší nástroj na realizáciu nonstop služieb
  • možnosť sa koncentrovať na obchod ako hlavnú činnosť

Výkon obchodno-dispečerských procedúr pozostáva z realizácie:

  • nominácií v mene klienta
  • kontroly potvrdenia nominácií zo strany operátorov
  • vyvažovania
  • kontroly alokácií
  • reportingu

Napĺňanie legislatívnych a regulačných nariadení

Prostredie, v ktorom pôsobia energetické spoločnosti, je oveľa viac ako kedykoľvek predtým vystavené dohľadu a regulácii na národnej ale aj EÚ úrovni. Regulačné autority v poslednej dobe prijali niekoľko nariadení týkajúcich sa trhu s energiami, ktorých ustanovenia sú už v platnosti alebo v blízkej dobe (v priebehu roku 2015) vstúpia do platnosti, ako napríklad:

EMIR
NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov

REMIT
NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1227/2011 z 25. októbra 2011 o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou
REMITOR - REMIT reportingová platforma

IT produkty pre plynárenstvo a elektroenergetiku

Na základe špecifických skúseností spoločnosť vyvíja IT aplikácie, softvéry špecializujúce sa na potreby obchodníkov s plynom a elektrinou, alternatívne operátorov sietí alebo trhov.
Riešením šitým na mieru jednotlivým klientom umožňujeme maximalizovať hodnotu nimi ponúkaných produktov a služieb.

Náš tím zanalyzuje vami realizované procesy, navrhne najlepšie riešenia. Rovnako vieme zabezpečiť ich tvorbu  našimi partnermi, testovanie, nasadenie do prevádzky ako aj post-implementačnú fázu.

Poradenstvo

Odborný personál spoločnosti poskytuje konzultácie a poradenskú činnosť v oblasti prístupu na trh s plynom a elektrinou v jednotlivých krajinách regiónu strednej a východnej Európy. Ide o špecifický región, v ktorom sa európske modely trhu s plynom a elektrinou rôznia aj napriek snahe o harmonizáciu s pravidlami EÚ.

Práve poradenstvo ohľadom špecifík jednotlivých krajín v oblasti modelu trhu s plynom a elektrikou alebo oblasti regulačných povinností, uľahčí nielen vstup klienta na trh ale aj jeho pôsobenie na ňom.